Οργανόγραμμα

Από το οργανόγραμμα του Συνδέσμου γίνεται αντιληπτό  ότι ο καταμερισμός των εργασιών έχει γίνει με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται  η παρακίνηση και η ενεργή συμμετοχή
όσο το δυνατό περισσότερων μελών μας.

Όπως άλλωστε έχει διατυπωθεί και ρητά συμφωνηθεί η δύναμη του Συνδέσμου είναι τα ίδια τα μέλη του. Η διάθεση και η συμβολή στην επίτευξη των σκοπών των μελών αποτελεί την ουσιαστική δικλείδα ασφαλείας για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου.

Η ενεργή συμμετοχή του συνόλου των μελών και όχι μόνο του Δ.Σ. , ο ρόλος του οποίου περιορίζεται σε καθαρά οργανωτικό επίπεδο, θεωρείτε δεδομένη και επιβεβλημένη.

 

Το Δ.Σ. του συνδέσμου αποτελείται από:

Γεώργιος Τσιαβίκος – Πρόεδρος

Γεώργιος Σκαλιστής – Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Υφαντής – Γραμματέας

Ορέστης Κωνσταντινίδης – Ταμίας

Νικόλαος Μαστρογιάννης – Μέλος

Χριστιάνα Μπίμπα – Μέλος

Άρης Αγραφιώτης – Μέλος